79.Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John


_style_walking_nov_05-021_newton-poppleford-harpford-wiggaton-ottery-st-mary-tipton-st-john.jpg  Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John


2005-11-20-13-12-54_walking_nov_05-021_newton-poppleford-harpford-wiggaton-ottery-st-mary-tipton-st-john.jpg  Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John


2005-11-20-15-05-07_walking_nov_05-022_newton-poppleford-harpford-wiggaton-ottery-st-mary-tipton-st-john.jpg  Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John


2005-11-20-15-16-02_walking_nov_05-023_newton-poppleford-harpford-wiggaton-ottery-st-mary-tipton-st-john.jpg  Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John


2005-11-20-15-17-09_walking_nov_05-024_newton-poppleford-harpford-wiggaton-ottery-st-mary-tipton-st-john.jpg  Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John


2005-11-20-15-34-36_walking_nov_05-025_newton-poppleford-harpford-wiggaton-ottery-st-mary-tipton-st-john.jpg  Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John


2005-11-20-15-35-09_walking_nov_05-026_newton-poppleford-harpford-wiggaton-ottery-st-mary-tipton-st-john.jpg  Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John

Newton Poppleford Harpford Wiggaton Ottery St Mary Tipton St John